PGS Nguyễn Duy Thông

PGS Nguyễn Duy Thông

PGS Nguyễn Duy Thông

PGS Nguyễn Duy Thông
Tóm tắt thành tích Khoa Học và Đào Tạo
của PGS Nguyễn Duy Thông
Mã hồ sơ: [9840]
Chứng nhận/Certificate:
Họ và tên: Nguyễn Duy Thông
Năm sinh: 1935     Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh Ảnh chân dung
E-mail / Website:  
Lĩnh vực khoa học: Triết học
Công tác tại:
Học vị: Cử nhân Vật Lý Học
Năng lực chung: Nghiên cứu khoa học và đào tạo đại học & Trên đại học
Chưa có thông tin
Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
- Những vấn đề triết học trong vật lý học
- Về cuộc cách mạng khao học kỹ thuật hiện đại
- Phương pháp hệ thống và phép biện chứng duy vật
Kết quả nghiên cứu:
- 16 bài báo chính về triết học
- 11 cuốn sách (của cá nhân và đồng tác giả)
- 2 cuốn sách dịch
- Hướng dẫn 2 tiến sỹ triết học
Kết quả hướng dẫn và đào tạo sinh viên, nghiên cứu sinh:
2 tiến sỹ
Năm nghỉ hưu: 2000
 
NGUYỄN DUY THÔNG
Bút danh                                      :  Nguyễn Duy Thông.
Ngày, tháng, năm sinh         :  04- 4- 1935.
Quê quán                              :  Lâm Thao, Phú Thọ.
Học vị  : Cử nhân vật lý học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1962.
Học hàm                               : Phó giáo sư.
Quá trình công tác  : Nguyên là Trưởng phòng Duy vật biện chứng, Viện Triết học;
Thư kí Hội đồng khoa học, Viện Triết học;
Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội;
Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.
Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất.
Hiện nay (2000): Nghỉ hưu.
Các công trình khoa học đã công bố
(Trong thời gian công tác tạiViện Triết học)
Sách: Tác giả của 2 sách, đồng tác giả 10 sách
1. Tác giả: Giới thiệu tác phẩm của Lênin: Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1982.
2. Tác giả: Bàn về cách mạng khoa học- kỹ thuật ở nước ta. Nxb Sự thật, 1983.
3. Đồng tác giả: Tìm hiểu chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1979.
4. Tập thể tác giả: Những cơ sở triết học của khoa học tự nhiên. Chương: Khái niệm sơ đẳng của lý thuyết và phép biện chứng. Nxb Khoa học, Mátxcơva, 1976 (tiếng Nga).
5. Tập thể tác giả: Tài liệu tham khảo cho giảng viên Mác- Lênin. Chương: Mấy vấn đề về khái niệm vật chất và ý thức dưới ánh sáng của khoa học tự nhiên hiện đại. Nxb Sách giáo khoa Mác- Lênin, Hà Nội, 1976.
6. Tập thể tác giả: Cách mạng và khoa học. Chương: Mấy vấn đề về cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật ở nước ta. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977.
7. Tập thể tác giả: Triết học. Về cuộc gặp mặt đầu tiên của giới triết học Việt Nam. Về tình hình nghiên cứu chủ nghĩa duy vật biện chứng trong những năm gần đây. Hà Nội, 1981 (viết cùng với Nguyễn Trọng Chuẩn)
8. Tập thể tác giả: Triết học- khoa học tự nhiên. Cách mạng khoa học- kỹ thuật. Những vấn đề thế giới quan của khoa học tự nhiên trong điều kiện cách mạng khoa học-kỹ thuật.  Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1986 (tiếng Nga, viết cùng với R.S. Carpinkaia).
9. Tập thể tác giả: Cách mạng khoa học kỹ thuật và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (công trình hợp tác với Liên Xô). Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1986.
10. Chủ biên: Vai trò phương pháp luận của triết học Mác- Lênin đối với sự phát triển của khoa học tự nhiên. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977.
11. Chủ biên: Cách mạng khoa học- kỹ thuật trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1982.
12. Chủ biên: Chủ nghĩa xã hội và trí thức. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984.
Bài đăng tạp chí: 14
13. Mấy ý kiến về vấn đề phương pháp - mối quan hệ giữa phép biện chứng duy vật với các phương pháp khoa học tự nhiên. Thông báo Triết học,  số 18, 1971.
14. Triết học Mác- Lênin và khoa học tự nhiên hiện đại. T/c Triết học, số 5, 1974.
15. Một số suy nghĩ bước đầu về vị trí và ý nghĩa của việc phát triển những tri thức về tự nhiên trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. T/c Triết học, số 6, 1974 (viết cùng với Nguyễn Đức Sự).
16. Về khái niệm “đối tượng sơ đẳng” và vai trò của nó trong nghiên cứu khoa học. T/c Triết học, số 8, 1974.
17. Vai trò của cách mạng khoa học - kỹ thuật trước nhiệm vụ cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. T/c Triết học, số  2, 1976.
18. Triết học và vật lý học. T/c Đại học và Trung học chuyên nghiệp, số 6, 1976.
19. Mấy vấn đề triết học của thuyết tương đối. T/c Đại học và Trung học chuyên nghiệp, số 6, 1976.
20. Một số phương pháp khái quát của khoa học tự nhiên với phép biện chứng duy vật. T/c Triết học, số 2, 1978.
21. Cách mạng khoa học- kỹ thuật với tính cách là một hiện tượng lịch sử xã hội. T/c Triết học, số 4, 1978.
22. Cách mạng khoa học- kỹ thuật với vấn đề công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa  ở nước ta. T/c Triết học, số 1, 1980.
23. Thông tin và phản ánh. T/c Giảng viên, số 5, 1981.
24. Mấy ý kiến về nội dung, thực chất, bước đi của cách mạng khoa học- kỹ thuật ở nước ta. T/c Triết học, số 3, 1981.
25. Bàn về đối tượng và kết cấu của triết học Mác- Lênin. T/c Giáo dục lý luận, số 5, 1983.
26. Dự báo khoa học với vấn đề xây dựng chiến lược kinh tế- xã hội. T/c Xã hội học, số 4, 1984.
Sách dịch:
27. Chủ nghĩa xã hội và quản lý. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978.
28. Nguyên lý tính hệ thống trong quản lý- phương pháp luận của Mác. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987.