Hồ sơ trích ngang của PGS TS Hoàng Hữu Văn

Hồ sơ trích ngang của PGS TS Hoàng Hữu Văn

Hồ sơ trích ngang của PGS TS Hoàng Hữu Văn

Hồ sơ trích ngang của PGS TS Hoàng Hữu Văn
Hồ sơ trích ngang của PGS TS Hoàng Hữu Văn
http://hskh.moet.gov.vn/?page=6.6&action=review&view=9743&opt=brpage
Mã hồ sơ: [9743]
Chứng nhận/Certificate:
Họ và tên: Hoàng Hữu Văn
Năm sinh: 1935;     Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh Ảnh chân dung
E-mail / Website:  
Lĩnh vực khoa học: Thủy lợi
Công tác tại: Học viện Thủy Lợi
Học vị: Tiến sỹ ngành Động lực sông và chỉnh trị sông , bảo vệ năm 1979.
Học Hàm: Phó Giáo Sư
Năng lực chung:
Nghiên cứu khoa học chuyên ngành Thủy Lợi
Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
Đã nghiên cứu: Năng lực tải cát bùn sông Hồng, các quá trình biến hình lòng sông khi xay dựng đập Hoà Bình, Sơn La; các quá trình diễn biến khi cắt dòng đổi luồng; Kỹ thuật công trình chỉnh trị, điều chỉnh dòng sông, bảo vệ bờ. Nghiên cứu các chế độ tạo lòng sông Hồng, các chỉ tiêu ổn định lòng dẫn trong sông
Kết quả nghiên cứu:
- Đã đào tạo (giáo sư hướng dẫn chính) cho 2 tiến sỹ (1 bảo vệ 1987, 1 bảo vệ 1991)
- Số đề tài KH đã hoàn thành: 15 đề tài
- Số lượng bài báo Khoa học đã công bố: 42 bài
Kết quả hướng dẫn và đào tạo sinh viên, nghiên cứu sinh:
2 tiến sỹ (1 bảo vệ 1987, 1 bảo vệ 1991)
Năm nghỉ hưu: 1999